Реструктуризація валютних кредитів


Мораторій по кредитам в іноземній валюті які зміни? 

ВР України вирішила питання переведення валютних кредитів у гривню. 

1.Реструктуризації підлягають кредити (споживчі) в іноземній валюті в незалежності від дати укладання: 

 1)Обов’язковій реструктуризації підлягають кредити які мають такі ознаки: 

•Наявність непогашеного зобов’язання; 

•Відсутність простроченої заборгованості станом на 1 січня 2014р. (крім вимог про дострокове погашення) або прострочка сплачена перед реструктуризацією. 

 2)По кредитам забезпеченням по яким виступає іпотека квартира загальною площею до 140 кв. м. будинок до 250 кв. м. та наявна одна із вимог: 

•Предмет іпотеки є місцем постійного проживання та відсутнє інше житло. 

•Ипотека придбалась за кредитні кошти 

•Предмет іпотеки земельна ділянка для будівництва будинка до 250 кв. м. або дачна ділянка у разі відсутності іншої нерухомості. 

2.Порядок та строки звернення для реструктуризації. 

Суб’єкт звернення – позичальник або його законний представник. 

Спосіб звернення – особисто або рекомендованим листом. 

Строк звернення – протягом 3 місяців. 

Спадкоємці можуть подати заяву протягом 2 місяців з дня отримання свідоцтва про спадщину. 

У разі якщо на дату набрання чинності цього закону існують судові спори щодо кредитного договору, договору іпотеки, договору відступлення права вимоги, та відсутнє рішення суду яке вступило у силу, заява про реструктуризацію може бути подана після спливу строку але не пізніше двох місяців після вступлення в силу рішення суду. 

Якщо позичальник залучений до стримування збройної агресії на Донбасі не пізніше двох місяців після завершення залучення. Суд може визнати інші причини поважними пропуску строку подання заяви. 

У разі наявних поважних причин пропуску строку кредитор за клопотанням позичальника може продовжити строк на два місяці.У разі пропуску строку, кредитор звільняється від обов’язку проведення реструктуризації. 

3.Перелік обов’язків позичальника після реструктуризації. 

Сплачувати заборгованість по кредиту рівними частинами щомісяця на протязі 10 років, якщо у договорі зазначений більший строк то на протязі строку визначеному у договорі. 

Сплатити заборгованість за процентами яка виникла до реструктуризації та є непогашеною після реструктуризації. 

Сплачувати проценти по кредиту який визначається у розмірі українського індексу ставок за 12 місячними депозитами осіб у гривні + 1 %. Проценти нараховуються та сплачуються щомісячно. 

Сплатити пеню за кожний день прострочки по кредиту та процентам починаючи з дев’яностого дня після реструктуризації у розмірі половини облікової ставки НБУ. 

 Оплачувати страхування, якщо такий обов’язок передбачений договором. 

Усі інші зобов’язання вважаються погашеними. 

Читать дальше

За неправильное ношение маски будут штрафовать.


Кабмин внес два законопроекта: один касается физических лиц (3891), второй юридических лиц (3890). 

По первому предусмотрено, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно - влечет наложение штрафа от 170 грн. до 255 грн. 

Второй законопроект предусматривает штраф для субъекта хозяйственной деятельности за допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, либо непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях , сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты - в размере от 3400 грн. до 5100 грн. 

Читать дальше

Практика ВС касательно определения стоимости активов Акционерного общества для осуществления значительной сделки.


Суд исходил из того, что годовая финансовая отчетность должна быть подана не позднее 28 февраля следующего за отчетным года. 

Если значительная сделка совершается до 28 февраля текущего года и, соответственно, предприятие не выполнило своих обязательств по представлению финансовой отчетности за прошлый год, то в таком случае стоимость активов определяется по данным последней годовой финансовой отчетности акционерного общества, которая была подана в соответствии с п. 4 Порядка представления финансовой отчетности по состоянию на момент совершения значительной сделки. 

С целью соблюдения порядка, установленного для принятия решения о предоставлении согласия на совершение значительной сделки (его одобрения), следует исходить из данных последней обнародованной финансовой отчетности по состоянию на момент совершения такой сделки, а не с той, которая будет обнародована в будущем, хотя и в установленные для этого сроки. 

Полный текст постановления КХС ВС от 9 сентября 2020 г. № 925/1224/18: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/91466069: 

Читать дальше

Мораторий по валютным кредитам

Мораторий на обращение взыскания на ипотеку по валютным кредитам продолжено до вступления в силу закона, который урегулирует порядок реструктуризации таких кредитов. 


Источник: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/195966.html 

Читать дальше

Зміняться правила реєстрації неповнолітніх дітей у іпотечному майні.Кабінет міністрів України підтримав проект постанови, якою вносяться зміни до правил реєстрації місця проживання для врегулювання особливості реєстрації місця проживання в іпотечному житлі. 

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 27 травня. 

Передбачено, що у разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов'язань реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласника житла, наймача чи членів його сім'ї, за згодою іпотекодержателя або довірчого власника.

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033983-kabmin-vreguluvav-pravila-reestracii-misca-prozivanna-v-ipotecnomu-zitli.html 

Читать дальше

Карантин є форс-мажорною обставиною.
Що таке форс-мажорні обставини? 

 Законодавство України визначає, що форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами. 

 А саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. 

Сам по собі вірус COVID-19 не є форс-мажором. Але введення карантину постановою Кабміну № 211 від 11 березня 2020 року є форс-мажорною обставиною для багатьох галузей бізнесу або фізичних осіб. 

Що необхідно зробити для засвідчення форс-мажорних обставин? 

Необхідно звернутися до Торгово-промислової палати України. Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. 

Підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або більше форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), перелічених у ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» в редакції від 02.09.2014 року, а також визначених сторонами за договором, контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими, відомчими та/чи іншими нормативними актами, які вплинули на зобов'язання таким чином, що унеможливили його виконання у термін, передбачений відповідно договором, контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими та/чи іншими нормативними актами. 

Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно. 

Хто може звернутися до ТПП України? 

•суб’єкти господарської діяльності; 

•фізичні особи. 

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб по кожному окремому договору, окремим податковим та/чи іншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин. 

До кожної окремої заяви додається окремий комплект документів.Заява за встановленою ТПП України формою про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (Додатки №№ 1, 2, 3, 4 до Регламенту) подається за підписом керівника підприємства, організації та з відбитком печатки підприємства, або за його дорученням - довіреною особою. Заява фізичної особи подається за її підписом особисто або за її дорученням - довіреною особою. 

У заяві, зокрема, зазначається, які саме зобов'язання за договором, контрактом, угодою та/або законом, нормативним актом не можуть бути виконані у встановлений термін внаслідок настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) з посиланням і наданням доказів таких обставин, початок їх виникнення і термін дії, які на думку Заявника унеможливили виконання цих зобов'язань у встановлений договором, контрактом, угодою та/або законом, нормативним актом термін та інші відповідні відомості. У заяві зазначаються також телефонні номери для зв'язку, електронна адреса, спосіб отримання Сертифіката (особисто, через уповноважену особу, кур'єрською чи звичайною поштою тощо). 


Читать дальше

Суд відмовив банку у зверненні стягнені на предмет іпотеки.

Наша спільна перемога здорового глузду над цинічним намаганням банку позбавити неповнолітньої дитини житла.


 

Читать дальше

Большая игра по украински!Многие смотрели фильм "Большая игра", а кто не смотрел есть повод это сделать. Фильм расказывает о некой Молли Блум - Принцеса покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. 

В Украине есть свои похожие сюжеты. 

Так органами досудебного следствия лицо обвинялась в том, что начиная с мая 2017 года, действуя умышленно с целью получения прибыли от запрещенной в Украине ЗУ «О запрете игорного бизнеса в Украине» деятельности по организации и проведению азартных игр, создала нелегальный клуб в нежилом помещении по ул .Лазаревського в Конотопе, где и осуществляла соответствующую деятельность. 

Допрошена в судебном заседании обвиняемая вину в совершении инкриминируемого ей преступления не признала и пояснила, что в местной газете она нашла объявление о вакантном рабочем месте и обратилась по указанному в объявлении адресу по вул.Лазаревського в Конотопе, где находился лотерейное заведение. Администратор отметила, что в ее обязанности входило приготовление чая и кофе посетителям, выдача билетов посетителям, уборка в конце смены кассы и санузлов. Условия труда ее удовлетворили и она устроилась работать подменным кассиром. В указанном заведении успела проработать всего два дня. 

Изучив собранные по делу доказательства суд пришел к выводу, что участие лица в совершении преступления в котором она обвиняется органами досудебного следствия не нашло своего подтверждения.Приговором Конотопского горрайонного суда Сумской области от 29.01.2020 в уголовном производстве №577 / 4782/18, пер. №1кп / 577/48/20 обвиняемую было признано невиновной в предъявленном обвинении по части первой статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины и оправдано. 

 Приговор суда не вступил в законную силу. 

Источник: https://court.gov.ua/press/news/878189/


Читать дальше

Руководители предприятий будут нести солидарную ответственность перед кредиторами.

После вступления в силу Кодекса Украины с процедуры банкротства, желающим занять пост руководителя компании, необходимо понимать, что теперь законодатель предусмотрел их солидарную ответственность перед кредиторами. 

Так еще одной новой особенностью указанного кодекса является норма ст. 34, а именно часть 6 указанной статьи. Согласно данной нормы, должник обязан в месячный срок обратиться в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве в случае, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами (угроза неплатежеспособности), и в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Если руководитель должника допустил нарушение этих требований, он несет солидарную ответственность за неудовлетворение требований кредиторов. Вопрос нарушения руководителем должника указанных требований подлежит рассмотрению хозяйственным судом при осуществлении производства по делу. В случае выявления такого нарушения об этом указывается в постановлении хозяйственного суда, что является основанием для последующего обращения кредиторов своих требований к указанного лица. 

Читать дальше

Банкротство физических лиц

21 октября 2019 года набрал законной силы Кодекс Украины с процедуры банкротства. Это означает, что теперь физические лица имеют возможность полностью обнулить свои долговые обязательства пройдя процедуру, предусмотренную Кодексом. Порядок процедуры банкротства физических лиц закреплен в четвертой книге указанного Кодекса. 

Основания для открытия производства о неплатежеспособности физического лица является: 

 1. Производство по делу о неплатежеспособности должника - физического лица или физического лица - предпринимателя может быть открыто только по заявлению должника. 

 2. Должник вправе обратиться в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства по делу о неплатежеспособности в случае, если: 

1) размер просроченных обязательств должника перед кредитором (кредиторами) составляет не менее 30 размеров минимальной заработной платы; 

2) должник прекратил погашение кредитов или осуществления других плановых платежей в размере более 50 процентов месячных платежей по каждому из кредитных и других обязательств в течение двух месяцев; 

 3) принято постановление в исполнительном производстве об отсутствии у физического лица имущества, на которое может быть обращено взыскание; 

4) существуют другие обстоятельства, подтверждающие, что в ближайшее время должник не сможет выполнить денежные обязательства или осуществлять обычные текущие платежи (угроза неплатежеспособности). 

3. В состав денежных требований, в том числе по уплате налогов, сборов (обязательных платежей), не включаются неустойка (штраф, пеня) и другие финансовые санкции.

Читать дальше

Реквизиты оплаты судебного сбора будут изменены с 1 октября

Национальный банк Украины в 2019 году ввел международный номер банковского счета IBAN, что будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка. 

С 1 апреля 2019 банки открыли клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов с 1 апреля по 31 октября 2019 банки Украины будут самостоятельно изменять в соответствии с требованиями настоящего стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета. Таким образом действующие номера счетов для клиентов дополнятся код страны и код банка. 

В период с 1 апреля по 31 октября 2019 клиенты банков в реквизитах расчетных документов имели возможность указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер в стандарте IBAN. 

5 августа 2019 вступило в силу постановление Правления Национального банка Украины от 28 декабря 2018 № 162 "О введении международного номера банковского счета (IBAN) в Украине". 

С 1 октября 2019 вступают в действие (в переходном режиме в срок до 31 октября 2019) счета для зачисления налогов, сборов и других доходов в государственный и местный бюджеты (в т.ч. судебного сбора) в соответствии со стандартами IBAN. 

С 1 ноября применения IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе при трансграничных переводов. То есть, все переводы будут осуществляться только с использованием IBAN. 

Как сообщается на сайте Судебной власти, что в связи с принятыми изменениями, реквизиты оплаты судебного сбора и реквизиты для зачисления других платежей, которые размещены на сайте суда и на стендах в помещении суда, будут обновлены 1 октября 2019. 

Источник: https://court.gov.ua/press/general/772402/

Читать дальше

Изменения в порядке реструктуризации кредитов

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации».  

Целью принятого Закона является расширение применения банками Украины положений Закона Украины «О финансовой реструктуризации», который должен утратить силу с 19.10.2019. 

Парламентарии внесли изменения в Закон «О финансовой реструктуризации», тем самым предусмотрев механизм совместного проведение процедуры финансовой реструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами (речь идет о группе юридических лиц под общим контролем), но имеют различные (несовместных) кредиторов.Как сообщает пресс-центр ВР Украины, также предусмотрено внесение изменений в законы «Об ипотеке» и «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений» вызвано необходимостью более точно определить момент совершения внесудебного урегулирования обращения взыскания на предмет ипотеки и / или применения соответствующего внесудебного способа обращения взыскания на предмет обеспечительного обременения в соответствии с Законом, когда стоимость соответствующего имущества окажется недостаточной для полного удовлетворения требований привлеченного кредитора, с целью сохранения обеспеченного ипотекой и залогом (обременением движимого имущества) обязательства в соответствующей (непогашенной) части. 

Также сообщается, что Законом будет урегулирован вопрос необходимости получения предварительного разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию для передачи кредитору права собственности на имущество должника в счет полного или частичного удовлетворения требований, которое является основными средствами (фонды) должника, подпадающих под определение единого / целостного имущественного комплекса согласно антимонопольному законодательству Украины. 

 Таким образом нормы указанного Закона могут сократить препятствие регулятора для проведения финансовой реструктуризации кредитных обязательств должников и взаимодействии их с банками. 

 Проект Закона зарегистрирован под № 1070

Источник:https://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/181475.html 

Читать дальше

Перезагрузка продалжается

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти». 

Как сообщает пресс-служба ВР, за проект закона проголосовали 228 народных избранников 9 созыва.Сообщается, что целью Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти», является упрощение порядка принятия на государственную службу и увольнение с нее, повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, в том числе определяется порядок работы на государственной службе по контракту. 

Принятым законом вносятся изменения в законы «О государственной службе», «О Кабинете Министров Украины» и «О центральных органах исполнительной власти», касающихся ограничения действия законодательства о труде на государственную службу, упрощение порядка принятия на государственную службу и освобождение от нее, повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов своей деятельности, устранение лишних промежуточных органов обжалования, при сохранении безусловного права на судебное обжалование, введение возможности контрактной государственной службы и и устранения избыточного (на уровне закона) регулирования указанных общественных отношений, а соответствующие полномочия делегируются Кабинета Министров Украины. 

https://rada.gov.ua/news/Novyny/181506.html


Читать дальше

Як i коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини?

 Источник: https://court.gov.ua/userfiles/18_web.pdf 

Читать дальше

Без вины виноватый. Ответственность водителей при ДТП.

Все чаще и чаще на слуху, в телевизоре, интернете, соцсетях всплывают эти ужасные заголовки: «Кровавое ДТП», «Масштабное ДТП», «Пассажирский автобус попал в ДТП» и т.д. Решил заглянуть в статистику.Согласно данным опубликованных на сайте Патрульной полиции за период с 01.01.2018 г. по 30.09.2018 г. в Украине статистика ДТП, следующая: 

Всего ДТП

Читать дальше

''Конец еврономеров'' в Украине: в Раде предложили кардинальное решение.

Ушлые перегонщики больше не смогут оформлять на одну литовскую фирму сотни авто и перегонять их в Украину без уплаты налогов и акцизов. В Верховной Раде уже приняли в первом чтении "законы Южаниной", которые предполагают внесение финансовой гарантии при временном ввозе авто. Если нарушить правила, то государство заберет залог себе.OBOZREVATEL разобрался, как в Украине предлагают изменить правила для "еврономеров" и как будут оформлять гарантии.Украинцев на "еврономерах" обяжут 

Читать дальше

Что делать если мошенники сняли деньги с карточки?

Проанализировав телефонные звонки, которые задают клиенты, обратившись в нашу фирму, хочу поделиться полезной информацией!

Внимание, актуальный вопрос!Что делать если с банковской карточки или кредитной карты неизвестные сняли деньги и имеет ли банк право требовать с Вас возврата этой денежной суммы? В связи с этим, я хотел бы обратить внимание 

Читать дальше

Новые правила парковки: машины смогут эвакуировать, а штрафы будут выписывать без водителей.

Совсем скоро, 27 сентября в Украине вступит силу закон, который ужесточает наказания за нарушения правил парковки. Сайт “Сегодня” решил напомнить, что изменится для водителей, за какие нарушения будут штрафовать и какие машины смогут эвакуировать.В Украине практически не наказывают за нарушение правил парковкиВ Украине продолжают бороться с нарушениями правил парковки. Так, с 27 сентября вступит в силу

Читать дальше

Минфин предлагает вариант налогообложения криптовалют.

Минфин Украины знает, как обложить налогом криптовалюту и настаивает на определении ее правового статуса. Об этом в интервью ЭП рассказал заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Читать дальше
Загрузить еще
© 2016 АБ "ЛИТВИНОВА"